STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Luciatåg 10/12 i gamla Stäketskolan

ÖVRIGTPosted by Magnus Tue, December 05, 2017 20:55:08
Luciafirande!

Söndag den 10/12 klockan 15:00 är det dags för luciafirandet i gamla Stäketskolan ihop med hembygdsföreningen.

Ta med släkt och vänner och titta på barnens luciatåg och njut av sången.
Efteråt serveras glögg och fika.

Hitta hit

Adressen till Stäkets bygde­gård är Wilhelm Boys väg 21 i Stäket.Grannsamverkan Julbrevet

GRANNSAMVERKANPosted by Magnus Tue, November 28, 2017 20:26:15
Lokalpolisen i Järfälla/Upplandsbro lämnar en dyster statistik över så kallade tillgreppsbrott.

En kraftig ökning har skett gentemot föregående år.

Se polisens brev i sin helhet nedan.

Samrådsmöte 17-06-14 betr. ny utformning av gamla Enköpingsvägen och ny bro i Stäket

NYHETERPosted by Magnus Mon, June 12, 2017 15:14:54


Ett samrådsmöte genomförs den 14 juni 2017, kl. 18:00, Stäketskolan, Wilhelm Boys Väg 21, Järfälla.

Ta chansen att få mer information och tycka till om den största förändringen i närtid i vårt område.

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för ny bro vid väg 841 Almarestäket. Även ett samrådsunderlag för vattenverksamhet är framtaget.

Samrådstiden är 7 juni - 28 juni 2017.

Trafikverket om:
vägplanens formella hantering
förslag till anläggning
förändring av allmän/enskild väg
förslag på indragning av allmän väg
tillstånd för vattenverksamhet
Plats för handlingar

Samrådshandlingen.

http://www.trafikverket.se/contentassets/63dda3fb00a7476792c670f0f6b8dda5/samradshandling-plan--och-miljobeskrivning-2017-05-18.pdf

Övriga handlingar

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/vag-841-byte-av-oppningsbar-bro-over-almarestaket/Dokument-for-/

Synpunkter
Skicka dina synpunkter till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 38 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 juni. Ange diarienummer TRV 2016/10737 för vägplan och TRV 2016/94247 för tillstånd vattenverksamhet.

Varför vara medlem i SFF?

NYHETERPosted by Magnus Fri, April 28, 2017 09:18:56

Varför vara medlem i SFF?
Ni har investerat en ansenlig summa pengar i er bostad.
Då känns det väl också viktigt att det går att påverka den miljö ni valt att bosätta er i?

Som medlem är ni med och bidrar till att vi blir en stark förening som kan driva de frågor vi tycker är angelägna. Bli medlem nu!

Medlemsavgiften är 200kr/år per hushåll och betalas in Bankgiro: 606-2095
Uppge din gatuadress som referens vid betalning och ange även om möjligt en e-postadress.

SFF bjuder in till årsmöte.

NYHETERPosted by Magnus Fri, April 28, 2017 09:17:35

ÅRSMÖTE SFF

Vi bjuder härmed in till vårt årsmöte den 18/5 klockan 19:00
Bygdegården, Wilhelm Boys väg 21


Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Stäketfläcken
13. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. AvslutningPolisen informerar. 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder 2016-07-01 – 2017-03-13

ÖVRIGTPosted by Magnus Wed, March 15, 2017 12:33:53

Albin Näverberg jobbar som brottsförebyggare inom polisen i Järfälla.

Han har tittat på stöldbrott 2016-07-01 – 2017-03-13 och jämfört med samma tid föregående år i Järfälla

Det har inträffat 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder jämfört med samma mätperiod föregående år då det inträffat 158 brott.
Det är en rejäl ökning.

Inbrott och försök till inbrott i villa/radhus har skett i 170 fall.

Inbrott och försök till inbrott i lägenhet har inträffat i 63 fall.

Nu närmar sig våren och innan dess påsken. Albin vill påminna om att använda oss av Grannsamverkan för att få våra bostäder att uppfattas som bebodda.

Vi kommer även att byta till sommarhjul snart.
Viktigt då är att inte lämna bilhjul utan uppsikt.

Polisen vet sedan tidigare att anmälningsflödet stegras drastiskt på vårsidan.


Ha det så bra hälsar:

Albin Näverberg

Ny bro över Stäketsundet

ÖVRIGTPosted by Magnus Tue, February 21, 2017 15:16:30
Trafikverket avser bygga ny bro söder om befintlig bro i läge för den f.d. järnvägsbron. Bron förses med nytt ledverk. Väg 841 får nya anslutningar till bron.
Exakt läge för bro och anslutande vägar är ännu inte bestämt. Projektering pågår.

Den nya bron byggs med bredare körfält och med gång- och cykelbana.
Breddning av bron medför att spännvidden på svängspannet behöver ökas.
Med bro i nytt läge möjliggörs att farleden är öppen för all båttrafik under produktionstiden.
Bron kommer byggas med tillräckligt avstånd till befintlig bro för att möjliggöra detta

Länk till hela samrådsunderlaget klicka här:
Planering av ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden inklusive trafikplatser

NYHETERPosted by Magnus Tue, February 21, 2017 15:11:46

Så här förbättras Rotebroleden inklusive de två trafikplatserna

Väg 267 Rotebroleden

Hela sträckan mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om till två körfält i varje riktning
Ny trafikplats vid väg 850 Mälarvägen
Ny planskild trafiklösning vid Överby
Sammanhängande gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager där gång- och cykelvägen passerar Rotebroleden
Nya bullerskydd som vallar och/eller skärmar
Belysning utmed hela sträckan
Viltpassager för stora och små djur, bland annat en ny viltbro och en ny viltport

Trafikplats Stäket vid E18

Nya på- och avfartsramper för trafik mellan E18 och Rotebroleden
Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) vid av- och påfartsramper från E18 som ansluter till Rotebroleden
Nya busshållplatser
Ny gångport samt bro för gående och cyklister, under och över av- och påfartsramperna

Trafikplats Rotebro vid E4

Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
Ombyggnad av avfartsramper från E4

Arkeologisk undersökning

Under våren 2017 kommer projekt Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro att återuppta de arkeologiska åtgärderna. Den arkeologiska undersökningen är det tredje och sista steget efter den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen som gjorts under planeringsskedet av projektet. Ett krav är att marken är snö- och tjälfri och därför räknar vi med att börja undersökningarna under andra halvan av april.
En arkeologisk undersökning genomförs när man i samband med ett byggprojekt inte kan undvika en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen.

Länsstyrelsen kan också kräva att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis artiklar, utställningar och föredrag. Framför allt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

Trafikverkets byggdagbok

På nedanstående länk finner ni Trafikverkets byggdagbok över arbetet med Rotebroleden.

Klicka här

Next »