STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Ny bro planeras över Almarestäket

NYHETERPosted by Magnus Sun, February 21, 2016 18:52:47


Den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket vid Stäket, på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun ska ersättas med en ny öppningsbar bro.


Den bro som nu är på plats har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut då det finns risk för funktionsfel på den rörliga bron.

Farleden trafikerades 2008 av cirka 2 procent nyttotrafik och 98 procent fritidstrafik, inga nyare siffror finns men uppskattas vara desamma idag.

Väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn varav 145 är tunga fordon. Det regionala cykelstråket Kungsängenstråket passerar över bron, men cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på en cirka en meter bred trottoar på södra sidan, medan både trottoar och cykelbana saknas på den norra sidan.

Mellan 4 000 och 15 000 pendlare rör sig i denna relation idag och med en förbättrad infrastruktur för cyklister finns det stor potential att öka cykelandelen och minska bilåkandet.

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgörs bron som en del av omledningsvägnätet.

När den nya bron står färdig så kommer bärigheten att vara höjd. Trafiksäkerheten för fordonsförare och oskyddade trafikanter kommer att höjas genom att bron breddas till två körfält för motortrafik samt att en dubbelriktad gång- och cykelbana inrättas på brons södra sida.

Trafikverket noterar man att de tittar på ett alternativ att placera den nya bron där det gamla brofästet ifrån järnvägen finns idag.

Detta för att möjliggöra byggnationen av en ny bro utan att behöva stänga av biltrafiken över befintlig bro. ( Se bifogad bild ifrån Trafikverket)

Länk till trafikverkets samrådsunderlag genom att klicka på rubriken nedan.

Samrådsunderlag väg 841