STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Planering av ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden inklusive trafikplatser

NYHETERPosted by Magnus Tue, February 21, 2017 15:11:46

Så här förbättras Rotebroleden inklusive de två trafikplatserna

Väg 267 Rotebroleden

Hela sträckan mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om till två körfält i varje riktning
Ny trafikplats vid väg 850 Mälarvägen
Ny planskild trafiklösning vid Överby
Sammanhängande gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager där gång- och cykelvägen passerar Rotebroleden
Nya bullerskydd som vallar och/eller skärmar
Belysning utmed hela sträckan
Viltpassager för stora och små djur, bland annat en ny viltbro och en ny viltport

Trafikplats Stäket vid E18

Nya på- och avfartsramper för trafik mellan E18 och Rotebroleden
Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) vid av- och påfartsramper från E18 som ansluter till Rotebroleden
Nya busshållplatser
Ny gångport samt bro för gående och cyklister, under och över av- och påfartsramperna

Trafikplats Rotebro vid E4

Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
Ombyggnad av avfartsramper från E4

Arkeologisk undersökning

Under våren 2017 kommer projekt Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro att återuppta de arkeologiska åtgärderna. Den arkeologiska undersökningen är det tredje och sista steget efter den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen som gjorts under planeringsskedet av projektet. Ett krav är att marken är snö- och tjälfri och därför räknar vi med att börja undersökningarna under andra halvan av april.
En arkeologisk undersökning genomförs när man i samband med ett byggprojekt inte kan undvika en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen.

Länsstyrelsen kan också kräva att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis artiklar, utställningar och föredrag. Framför allt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

Trafikverkets byggdagbok

På nedanstående länk finner ni Trafikverkets byggdagbok över arbetet med Rotebroleden.

Klicka här